Privacybeleid

Wie ben ik

Ons website-adres is: http://podotherapieamersfoortcentrum.nl.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel

Met deze privacyverklaring wil ik u als patiënt informeren over de wijze waarop ik als zorgverlener omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren ik u over uw overige wettelijke privacy rechten.

• Welke gegevens verwerk ik?

In het kader van onze dienstverlening verwerk ik van u de volgende persoonlijke gegevens:

– Naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.

– De gegevens omtrent uw gezondheid en de door mij uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leg ik vast in een medisch dossier. Ik neem andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

– Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners en de notaverwerking via een factoreringsbureau) zorg ik ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.’

Waarvoor gebruik ik u gegevens?

– Als zorgaanbieder ben ik verplicht het BSN te registreren. Ook moet ik dat nummer gebruiken als ik gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

– Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.

– In geanonimiseerde vorm gebruik ik uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

– In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrek ik uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar of factoreringsbureau.

– Voor een adequate zorgverlening is vereist dat ik over uw medische gegevens beschik. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die ik met u aangaan, noteer ik de gegevens omtrent uw gezondheid en de door mij uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).

– Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in mijn podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.

– Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt mijn podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Ik ben wettelijk verplicht uw medische gegevens 20 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten

• U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.

• U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.

• Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.

• Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Aanvullende informatie

Hoe ik uw data beveilig

• Podotherapiepraktijk Bregman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij mailadres: info@podotherapieamersfoortcentrum.nl

• Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.